برخی از بیماری های ویروسی بوته های فلفل (ویروس موزاییک توتون و تنباکو)

هنگام پرورش فلفل، به اقدامات پیشگیرانه توجه ویژه ای می شود. مراقبت و بازرسی منظم از بوته ها برای تشخیص به موقع آفات یا ب...

ادامه مطلب